Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki.

Niedrzwica Duża 2016-07-04

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

 

Niedrzwica Duża 2016-06-08

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Ogłoszenie

poszukujemy osób do wykonywania czynności asystenta rodziny
w ramach projektu
„Aktywne formy integracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt systemowy gminy Niedrzwica Duża”.

 

Znak: PS/341/1/2013                                                            Niedrzwica Duża 08.07.2013 r.


 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

 

   Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759), przedstawia odpowiedz na następujące pytanie Wykonawcy:

 

Pytanie:

  Czy w przypadku zadania, które będzie realizowane w podwykonawstwie, należy przedstawić zobowiązanie podwykonawcy do oddania zasobów dotyczących wykazu kadry?

 

Odpowiedź:

   Nie. Podwykonawcy nie biorą udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a wiec nie składają żadnych dokumentów. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niech przy wykonywaniu zamówienia takich jak np. osoby zdolne do wykonania zamówienia, a więc oświadczenia z art. 26 ust. 2b ustawy pzp nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca zamierza zrealizować część zamówienia za pomocą podwykonawcy. W takim bowiem wypadku Wykonawca zgodnie z art. 36 ust. 4 pzp zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wskazania w ofercie, jaka część zamówienia będzie powierzona podwykonawcom.

Natomiast jeżeli wykonawcy chodziło o to, że nie jest w stanie spełnić postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia wówczas Wykonawca może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust.2b ustawy pzp.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258856-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niedrzwica Duża
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia kursów lub treningów lub indywidualnego doradztwa zawodowego o następującej tematyce: Zadanie nr 1 Trening kompetencji i umiejętności...
Termin składania ofert: 2013-07-11

 

Numer ogłoszenia: 134231 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

    Niedrzwica Duża: organizacja i przeprowadzenie kursów, treningów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego:

  Aktywne formy integracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt systemowy gminy Niedrzwica Duża w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Numer ogłoszenia: 258856 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

 
1 do 10 z 20